بارگیری کانتینرهای صادراتی افغانستان در چابهار

Dari Radio 6 views
عملیات بارگیری 39 کانتینر صادراتی افغانستان از طریق بندر چابهار در کشتی هیزل

Add Comments