سرکوب شدید معترضان در سی‌وسومین روز از اعتراضات سراسری آمریکا

Dari Radio 6 views
: اعتراضات سراسری علیه نژادپرستی و نابرابری در آمریکا در سی و سومین روز خود همچنان در بیشتر شهرهای ایالات متحده ادامه دارد و نیروهای امنیتی آمریکا با خشونت شدید، معترضان را سرکوب می‌کند.

Add Comments