شکست آمریکا در مقابل اراده ایرانی

Dari Radio 3 views
رئیس جمهور: آمریکا در هفته‌های اخیر دو شکست را تجربه کرد؛ یکی درباره پیش‌نویس قطعنامه علیه ایران و دیگری اینکه ۱۴ عضو شورای امنیت دیروز همگی از برجام پشتیبانی کردند

Add Comments