دموکرات و جمهوری خواه دو روی یک سکه در اتمسفر سیاسی آمریکا

Dari Radio 5 views
نامزد دموکراتهای آمریکا: با جمهوری خواهان برای ادامه تحریمهای ایران اتفاق نظر داریم اسکای‌نیوز بررسی کرد؛ سناریوهای پیش روی ایران و آمریکا در موضوع ممنوعیت تسلیحاتی

Add Comments