فرزند وکیل پارلمان با اسلحه در شهر و نظر نماینده درباره ی رفتار فرزندش

Dari Radio 2 views
حبیبه دانش و فرزندش که در خیابانهای کابل با سلاح دیده شد و نظرات شهروندان

Add Comments