کرونا را جدی بگیریم

Dari Radio 3 views
پاسخ معاون کل وزیر بهداشت به کسانی که می گویند: "من به کرونا اعتقادی ندارم!"

Add Comments