کی واکسن کرونا در دسترس قرار ی گیرد؟

Dari Radio 4 views
معاون کل وزیر بهداشت: در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۲ تا ۱۴ ماه دیگر واکسن کرونا در دسترس قرار می گیرد

Add Comments