احضار ترامپ تروریست به دادگاه محاکمه ی قاتلان سرادر شهید سلیمانی

Dari Radio 5 views
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم جلب ترامپ جنایتکار برای ترور حاج قاسم را صادر کرد

Add Comments