حادثه تلخ برای شرکت کننده عصر جدید

Dari Radio 13 views
در آخرین قسمت از دور مقدماتی فصل دوم برنامه «عصر جدید» برای یکی از شرکت کنندگان حادثه تلخی رخ داد که موجب بهت زده شدن داوران شد.

Add Comments