روزی که دنیا سرافکنده شد

Dari Radio 3 views
هفتم تیر 1366 روزی که دنیا باید از ان خجالت بکشد بخاطر اینکه در جلو چشمانشان امپریالیسم مدعی حقوق بشر یک شهر را با بمب شیمیایی هدف قرار داد و مردم را در آرزوی یک نفس ناکام گذاشت ،

Add Comments