به زیر کشیدن پرچم در آمریکا

Dari Radio 4 views
خوشحالی مردم آمریکا از "به‌زیرکشیده‌شدن" پرچم کشورشان معترضان پرچم دادگستری پورتلند را پایین کشیده و سوزاندند.

Add Comments