آمریکا بدون روتوش

Dari Radio 3 views
کارشناس فاکس‌نیوز: مردم با به زیر کشیدن نمادها و مجسمه‌ها میخواهند تاریخ آمریکا را پاک‌سازی کنند.

Add Comments