سردشت، سرزمین سرفه های سوخته

Dari Radio 6 views
اروپا که آن روز سلاح شیمیایی را به عراق داد امروز دارو را برای ایران تحریم می کند

Add Comments