اساس تشکیل آمریکا بر خشونت است

Dari Radio 4 views
نیوسام رئیس جنبش جان سیاپپوستان ارزش دارد بر این باور است که کشور و دیپلماسی آمریکابر اساس خشونت تشکیل شده، این که آمریکایی ها سیاه پوستان رو به خشونت محکوم کنند واقعا ریاکارانه است...!

Add Comments