تحول در شعار آسان ولی در عمل سخت است

Dari Radio 5 views
رهبر انقلاب: تحول، گفتن به زبان آسان است! ولی در عمل دشوار است! بعضی ها حال و حوصله تغییر را ندارند، بعضی ها هم توانش را ندارد و بعضی ها خواستار تغییر نیستند

Add Comments