هر کس لیاقت یکبار تحسین را دارد

Dari Radio 5 views
📽همه ما لیاقت یکبار تحسین شدن به طور ایستاده را داریم.. با هرکس هر جوری که هستش مهربان باشید و قضاوتش نکنید

Add Comments