خشونت بومرنگی است که به طرف آمریکا برگشته است

Dari Radio 3 views
:red_circle: اندیشکده آمریکایی "Quincy": جنگ‌ های ما در خارج از مرزها، به سرزمین خودمان هم وارد شده است!

Add Comments