سوغات آمریکایی

Dari Radio 2 views
سوغات آمریکائی ها برای ملتها چیزی جز ویرانی نیست و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در کنار ویرانی ها سوغاتی است که دودش به چشم جهان می رود

Add Comments