مرگ قاضی منصوری؛ ما و رومانی را دوباره به هم رساند؟!

Dari Radio 10 views
:مرگ و یا قتل قاضی منصوری در رومانی یادآوری شد برای یک اتفاق خاص؛ اتفاقی که در دوران هاشمی رفسنجانی و در ارتباط با رومانی افتاد و بعدها با اعدام رئیس جمهور وقت رومانی پرماجرا شد. داستان اعدام رئیس جمهور رومانی بعد از سفر به ایران را در این ویدئو ببینید

Add Comments