ترامپ: برخی از شهرهای ما از لحاظ نرخ جرائم بدتر از هندوراس و افغانستان هستند.

Dari Radio 9 views
اذعان ترامپ: برخی از شهرهای ما از لحاظ نرخ جرائم بدتر از هندوراس و افغانستان هستند. هر چه زمان انتخابات آمریکا نزدیکتر می شود کاندیداها چهره واقعی تری از آمریکا را به مردم دنیا نشان می دهند.

Add Comments