آمریکا بدون روتوش

Dari Radio 5 views
برخورد وحشیانه با پیرمرد ۷۵ ساله در آمریکا و صدای شکستن جمجمه وی رهگذران هنگامى كه پليس از صحنه دور شد توانستند به او نزديك شوند ، در حاليكه از هوش رفته بود و از گوش او خون مى آمد. پزشكان گفتند حال او خوب نيست

Add Comments