مولوی نیازی در مسجدی که امام جماعت بود آرام گرفت

Dari Radio 2 views
پیکر مولوی محمد ایاز نیازی در محوطۀ مسجد وزیر اکبرخان به خاک سپرده شد

Add Comments