کمبود امکانات و یکه تازی کرونا

Dari Radio 4 views
کمبود امکانات پزشکی در افغانستان و خانواده‌‌هایی که با شیوع کرونا عزادار شدند

Add Comments