اقتدار ایرانی در کلام جوزف هومایر کارشناس آمریکایی

Dari Radio 7 views
:ایران تهدید خود را از خلیج فارس به دریای کارائیب منتقل کرده و این موجب نگرانی فزاینده آمریکا است...!

Add Comments