تصاویری از اولین لحظات اشغال کامل شهر قدس

Dari Radio 4 views
:شبکه خبری قدس، اولین لحظات اشغال کامل شهر قدس، ۵۳ سال پیش در سال ۱۹۶۷ را منتشر کرد

Add Comments