با مقاومت کار بر صهیونیستها سخت تر می شود

Dari Radio 2 views
رهبر انقلاب: با ظهور مقاومت کار برای رژیم صهیونیست سخت شد و در آینده سخت تر هم خواهد شد

Add Comments