مشقت سیاهپوستان در بحران کرونا

Dari Radio 3 views
اوباما: بیماری کرونا دارد نابرابری‌های اساسی و مشقت‌هایی که جوامع سیاه‌پوست در تاریخ این کشور با آن مواجه بوده‌اند را اشکارتر میکند

Add Comments