ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܐܘܪܡܝ ܡܩܪܘܐ ܝܠܗ ܠܐܝܩܪܘܟܼܘܢ̈- ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܢܝܢܒܪܐ ܒܝܓܻܐܢ ܢܙܼܐܕ ܡܢ ܐܘܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܬܗܪܢ - ܗܡܙܡܢܬܐ ܘܝܘܠܬ ܡܬܠܘܒܝ

Assyrian 7 views

Add Comments