ܚܙܝܬܐ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܒܝܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ

Assyrian 5 views
ܒܥܠܬܐ ܕܢܦܩܠܬܐ ܕܚܕܐ ܐܝܪܒܠܢ ܠܒܠܢܬܐ ܕܚܙܘܩܐ ܒܝܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒ6 ܗܕܡܐ ܕܪܝܢܐ، ܚܕ ܢܩܒܼܐ ܘ ܚܕ ܨܒܝܐ ܕ9 ܝܪܚܐ ܡܝܬܠܘܢ̈. ܢܦܠܬܐ ܕܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܗܘܐܠܗ ܣܒܒ ܩܝܕܬܐ ܕ3 ܒܝܬܘܬܐ̈.

Add Comments