ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܒܓܼܕܕ ܝܢ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ

Assyrian 9 views

ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܒܓܼܕܕ ܝܢ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ

ܥܪܩ ܒܝܥܕܝܐ ܝܠܗ ܡܪܐ ܓܢܗܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܨܚܨܝܬܐ̈ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܡܘܫܟܝ  ܒܦܢܝܬܐ ܕܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܒܓܼܕܕ. ܒܦܢܝܬܐ ܡܫܡܗܐ ܠܩܢܬܐ ܕܒܝܬ- ܐܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܚܕ ܒܝܬܐ ܬܦܚܠܗ ܘ ܚܕ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܕܘܪܒܢܗ.

 ܐܗܐ ܝܗܘܐ ܒܥܠܬܐ ܕܨܚܨܝܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܐܡܪܟܐ . ܥܪܩ ܥܡ ܡܗܟܡܬܐ ܕܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠ ܩܢܘܢܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܙܐ.
 

Add Comments