ܓܕܫܐ ܒܟܠܝܢܝܟ ܕܓܪܒܝܐ ܕܬܗܪܢ-19 ܡܘܬܢܐ̈

Assyrian 2 views

ܓܕܫܐ ܒܟܠܝܢܝܟ ܕܓܪܒܝܐ ܕܬܗܪܢ-19 ܡܘܬܢܐ̈

.  ܦܩܝܬܐ ܘ ܢܘܪܐ ܒܚܕܐ ܟܠܝܢܝܟ ܒܓܪܒܝܐ ܕܬܗܪܢ  ܗܘܐܠܗ ܣܒܒ 19 ܡܘܬܢܐ̈. ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܓܕܫܐ ܩܘܘܡܐ ܝܠܗ ܒܥܠܬܐ ܕܦܩܝܬܐ ܕܚܕ ܟܦܣܘܠ ܕܓܐܙ . 4 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܕܪܒܢܐ ܠܐ ܝܢܐ ܨܦܝ.

Add Comments