ܩܠܐ- ܦܩܕܝܬܐ̈ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܪܗܛܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ( ܒܟܢܘܫܝܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ)

Assyrian 13 views

ܩܠܐ- ܦܩܕܝܬܐ̈ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܪܗܛܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ( ܒܟܢܘܫܝܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ)

 ܦܩܕܝܬܐ̈ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܪܗܛܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܥܝܣܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐܒ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܟܠܢܝܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ

Add Comments