ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܝܘܒܒܼܐ ܕܢܝܚܐ ܕܐܡܐܡ ܫܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܥܡܘܗ

Assyrian 11 views

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܐܣܠܡܝܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܐܕܝܘܡ ( ܐܪܒܥܒܫܒܐ) ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܡܐ ܕܢܝܚܐ ܕ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܘܡܝܡܝ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܒܦܨܠܐ ܚܝܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܣܬܐ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܝܘܒܒܼܐ  ܕܢܝܚܐ ܕܐܡܐܡ  ܩܐ ܐܡܐܡ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܛܠܒܢܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܘ ܒܪܝܢܐ ܕܫܘܚܠܦܐ.

 ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܒ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܒܘܬ ܐܗܐ ܕܩܘܝܡܐ ܦܐܫ ܚܝܐ ܓܪܟ ܩܒܠܚ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܐܗܐ ܕܝܠܝܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܚܘܡܝܢܝ ܘ ܒܩܘܪܓܼܘܬܐ ܐܙܚ ܠܓܒܐ ܕܡܢܬܝܬܐ .

ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܝܗܘܐ ܒܦܨܠܐ ܚܝܐ ܘ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܝܘܒܒܼܐ ܕܢܝܚܐ ܕܐܡܐܡ ܚܘܡܝܢܝ ܢܘܩܙܐ ܐܢܢܩܝܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܒܕܝܠܝܬܐ ܕܡܚܒܢܬܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܐܡܐܡ ܡܘܥܕܝܠܗ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܪܘܚܝܐ ܘ ܡܪܐ ܕܣܘܟܠܐ ܘ ܗܘܠܢܝܐ ܕܥܠܝܡܬܐ̈ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕܦܠܛܐ ܡܢ ܐܗܐ ܬܘܢܝܐ ܡܘܙܝܕܠܘܢ̈:ܗܝ ܢܣܝܢܐ ܘܕܪܣ ܕܐܚܢܢ ܒܫܩܠܘܗ ܝܘܚ̈ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܐܡܐܡ ܐܗܐ ܝܠܗ ܕܓܪܟ ܗܘܚ ܒܪܝܢܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܘ ܘ ܝܗܒܼܢܐ ܕܩܘܪܓܼܘܬܐ ܥܠ ܙܘܥܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܒܐܬܪܐ  ܐܦܢ ܕܐܬܪܐ ܒ30 ܫܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܼ ܡܢ ܐܗܐ ܕܪܣ ܕܐܡܐܡ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܪܘܚܩܢܬܐ ܙܐ. 

 

Add Comments