ܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܬܚܡܢܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܛܘܗܡܢܝܘܬܐ ܘ ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܥܡܪܢܐ ܟܘܡܐ ܒܐܡܪܟܐ ܒܐܝܕܐ ܕܦܘܠܝܣ ܘ ܐܡܪܗ: ܠܐ ܗܘܝܐ ܕܠܐ ܗܘܚ ܕܪܩܘܒܼܠ ܛܘܗܢܝܘܬܐ ܝܢ ܠܐ ܗܘܐܠܢ̈ ܦܠܚܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܕܝܗ ܒܕܘܢܝܐ. ܦܐܦ

Assyrian 6 views

ܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܬܚܡܢܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܛܘܗܡܢܝܘܬܐ ܘ ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܥܡܪܢܐ ܟܘܡܐ ܒܐܡܪܟܐ ܒܐܝܕܐ ܕܦܘܠܝܣ ܘ ܐܡܪܗ: ܠܐ ܗܘܝܐ ܕܠܐ ܗܘܚ ܕܪܩܘܒܼܠ ܛܘܗܢܝܘܬܐ  ܝܢ ܠܐ ܗܘܐܠܢ̈ ܦܠܚܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܕܝܗ ܒܕܘܢܝܐ. ܦܐܦ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܢܪܗܬܘܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܗܝ ܕܩܘܘܡܠܗ ܒܐܡܪܟܐ ܘ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܟܘܡܐ ܦܝܫܠܗ ܩܛܥܝܠܐ ܒܐܝܕܐ ܕܚܕ ܦܘܠܝܣ ܚܘܪܐ ܐܡܪܗ ܪܒܐ ܦܫܡܐ ܝܘܢ ܡܢ ܐܗܐ ܩܘܡܬܐ ܘ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܗܕܟܻܐ  ܩܘܡܝܬܐ̈ ܓܪܟ ܟܠܢ ܥܡ ܚܕܐ ܨܠܚ ܨܠܘܬܐ.

 

Add Comments